مرد میدان ؛سردار دلها

مرد میدان ؛سردار دلها
همه باید در مکتب شهدا و حاج قاسم درس بگیریم.
منبع خبر : iribnews.ir