۵۷۸ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در انتظار تماشای لبخند فرزند

۵۷۸ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در انتظار تماشای لبخند فرزند
ر خراسان جنوبی ۵۷۸ خانواده متقاضی فرزندخواندگی هستند و از ابتدای امسال تاکنون پنج کودک در استان به خانواده های دارای شرایط واگذار شده است
منبع خبر : yjc.news