نقشه رنگ‌بندی کرونایی و ضرورت تغییر شاخص‌های آن

نقشه رنگ‌بندی کرونایی و ضرورت تغییر شاخص‌های آن
باید شاخص‌های اندازه گیری دقیق‌تری در تعیین رنگ بندی کرونایی کشور لحاظ شود.
منبع خبر : iribnews.ir