رئیس مجلس: گسترش فرهنگ اربعین یعنی باید همیشه اربعینی زندگی کنیم

رئیس مجلس: گسترش فرهنگ اربعین یعنی باید همیشه اربعینی زندگی کنیم
رئیس مجلس: اربعین یک مفهوم و پدیده فرا زمانی و فرامکانی است، به این معنا که ما باید همیشه اربعینی زندگی کنیم و اربعینی تربیت شویم و همه شئونات زندگی مان را به این مفهوم مهم نزدیک کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir