بومی سازی سامانه‌های مورد نیاز متروی تهران با همکاری یک شرکت ایرانی دانش بنیان

بومی سازی سامانه‌های مورد نیاز متروی تهران با همکاری یک شرکت ایرانی دانش بنیان
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و شرکت صنایع الکترونیک ایران ، همکاری مشترک خود را در زمینه طراحی و تامین سامانه‌های مورد نیاز مترو آغاز کردند.
منبع خبر : iribnews.ir