بومی‌سازی دستگاه پرتودهی خون

بومی‌سازی دستگاه پرتودهی خون
با همکاری مشترک دانشمندان صنعت هسته‌ای و سلول‌های بنیادی دستگاه پرتو دهی خون صنعتی سازی شد.
منبع خبر : mehrnews.com