کلزا؛ مسافر جامانده از مسیر خودکفایی

کلزا؛ مسافر جامانده از مسیر خودکفایی
با وجود نیاز کشور به افزایش کشت کلزا به عنوان محصولی استراتژیک و سودبخش، تنها حدود یک چهارم از سطح هدفگذاری شده برای توسعه کشت این گونه از دانه‌های روغنی در برنامه ششم محقق شده است.
منبع خبر : iribnews.ir