جوان امروزی با نگاه انقلابی هر آنچه غرب رشته بود را پنبه کرد

جوان امروزی با نگاه انقلابی هر آنچه غرب رشته بود را پنبه کرد
جوان امروزی ایرانی با نگاه انقلابی، با هر لباس و رنگ هر آنچه غرب رشته بود را پنبه کرد.
منبع خبر : iribnews.ir