نهضت استادی بسیج به دنبال حل مسائل کشور است

نهضت استادی بسیج به دنبال حل مسائل کشور است
مسئول سازمان بسیج اساتید گفت: نهضت استادی بسیج به دنبال حل مسائل کشور است، و پژوهش هم برای رسیدن به اوج قله علم و ایجاد مرجعیت علمی و هم برای حل مسائل جاری کشور باشد.
منبع خبر : iribnews.ir