سرقت اتوبوس مدرسه در نیویورک

سرقت اتوبوس مدرسه در نیویورک
سارقی که اتوبوس مدرسه در بروکلین نیویورک را به سرقت برد، درحال فرار با ۲۰ وسیله نقلیه برخورد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir