ایران در حوزه مدیریت کرونا، قهرمان و پیشگام است

ایران در حوزه مدیریت کرونا، قهرمان و پیشگام است
کارشناس سازمان بهداشت جهانی گفت: ایران در حوزه مدیریت کرونا، قهرمان و پیشگام است.
منبع خبر : iribnews.ir