ایران به دنبال راه حل سیاسی برای بحران سوریه است

ایران به دنبال راه حل سیاسی برای بحران سوریه است
زهرا ارشادی: روند مذاکرات آستانه در این زمینه ادامه خواهد یافت و در این باره نشست کارشناسان ارشد کشور‌های ضامن روند آستانه در ۲۱ و ۲۲ دسامبر برگزار خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir