بازار‌های مالی کشور در آخرین هفته ۱۴۰۰

بازار‌های مالی کشور در آخرین هفته ۱۴۰۰
آخرین هفته از سال ۱۴۰۰، بازار‌های مالی کشور با اخبار مثبت همراه شد.
منبع خبر : iribnews.ir