سهمیه جذب پرستار با استانداردسازی نسبت پرستار به تخت بیمارستان

سهمیه جذب پرستار با استانداردسازی نسبت پرستار به تخت بیمارستان
معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: جذب پرستار در آزمون پیش‌رو با اولویت دانشگاه‌هایی که نسبت پرستار به تخت آن‌ها با نرم کشوری فاصله دارد، انجام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir