توزیع مواد عذایی و کمک معیشتی در مناطق محروم هیرمند

تعداد دوهزار بسته مواد عذایی و کمک معیشتی بین خانواد‌های نیازمند سطح شهرستان هیرمند توزیع شد.
منبع خبر : yjc.news