فرهنگ ایثار و شهادت در کردستان باید ترویج داده شود

رمضانی گفت: تقویت و ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت در کردستان ضروری است.
منبع خبر : yjc.news