تحریم روسیه بر سطح رفاه و کیفیت زندگی اروپایی‌ها تأثیر منفی دارد

تحریم روسیه بر سطح رفاه و کیفیت زندگی اروپایی‌ها تأثیر منفی دارد
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که کشور‌های غربی با تحریم روسیه اصول سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفتند.
منبع خبر : iribnews.ir