قانون تغییر رسمی ساعت کشور همچنان معتبر است

قانون تغییر رسمی ساعت کشور همچنان معتبر است
کارشناس مسائل حقوقی می گوید قانون تغییر رسمی ساعت کشور همچنان معتبر و بر اساس روال عادی و کنونی ساعت رسمی کشور در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود.
منبع خبر : iribnews.ir