تضمین آینده افغانستان با تشکیل دولت فراگیر

تضمین آینده افغانستان با تشکیل دولت فراگیر
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: آینده افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تضمین خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir