بانوی روشندل موفق قمی

بانوی روشندل موفق قمی
نابینایی نتوانسته است جوان روشندل قمی را از حرکت به سوی آینده باز دارد و این بانوی با اراده با تحصیل در رشته دکترای حقوق عمومی و تدریس در دانشگاه، مصمم و پرتوان در مسیر خلق موفقیت گام برمی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir