اسلامی: با مدیرکل آژانس درباره مسائل باقیمانده گفتگو کردیم

منبع خبر : iribnews.ir