مشارکت فعال خیران و حامیان در طرح ایتام و محسنین

مشارکت فعال خیران و حامیان در طرح ایتام و محسنین
بیش از ۲۷ هزار خیر حامی در قم در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد مشارکت دارند.
منبع خبر : iribnews.ir