برادری بستر فعالیت فرهنگی در تمدن نوین اسلامی باشد

برادری بستر فعالیت فرهنگی در تمدن نوین اسلامی باشد
امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه باید بستر فرهنگی و امنیتی اقدامات اقتصادی در ایران و شیراز ایجاد شود، گفت: باید برادری بستری برای فعالیت فرهنگی در تمدن نوین اسلامی لحاظ شود و رشد یاید.
منبع خبر : yjc.news