مسابقه ایثار و شهادت ورزشکاران در جنگ

مسابقه ایثار و شهادت ورزشکاران در جنگ
بسیاری از ورزشکاران با شروع جنگ ساک‌ها را بستند و رفتند برای مسابقه، اما مسابقه‌ ایثار و شهادت در میدان جنگ بود.
منبع خبر : iribnews.ir