بازتاب خدمات نظام از شبکه کردستان قابل مقایسه با سایر رسانه ها نیست

بازتاب خدمات نظام از شبکه کردستان قابل مقایسه با سایر رسانه ها نیست
مدیر کل بنیاد مسکن کردستان گفت: اثر گذاری بازتاب خدمات نظام از طریق شبکه فرهنگ و اصالت قابل مقایسه با هیچ رسانه ای نیست.
منبع خبر : yjc.news