افزایش عملکرد با کشت مخلوط و طرح تربیت کشاورز جوان در روستاها

افزایش عملکرد با کشت مخلوط و طرح تربیت کشاورز جوان در روستاها
کارشناس ترویج با اشاره به اهمیت دانش و تجربه مروجان در افزایش عملکرد کشاورزی اذعان کرد با طرح تربیت کشاورز جوان و کشت مخلوط در روستاها می توان به کشاورزی پایدار رسید.
منبع خبر : iribnews.ir