تظاهرات ضد دولتی در ایروان

تظاهرات ضد دولتی در ایروان
تظاهرات ضد دولتی طرفداران پیمان " ارمنستان" در ایروان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir