فرودگاه جزیره تنب بزرگ افتتاح شد

فرودگاه جزیره تنب بزرگ افتتاح شد
فرودگاه جزیره راهبردی تنب بزرگ با قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای مسافری افتتاح شد.
منبع خبر : iribnews.ir