برگزاری اولین مزایده فروش حضوری سازمان اموال تملیکی

برگزاری اولین مزایده فروش حضوری سازمان اموال تملیکی
نماینده قوه قضائیه در اموال تملیکی گفت: اولین مزایده فروش حضوری سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و امیدوارم تا پایان سال طبق زمان بندی ۱۰ جلسه حراج حضوری برگزار کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir