بانکهای ناتراز موجب خلق پول و تورم می‌شوند

بانکهای ناتراز موجب خلق پول و تورم می‌شوند
کارشناس بانکی گفت: بانک هایی که مشکل ترازنامه ای دارند منابع خود را مصرف می کنند و سپس با استقراض در بازار بین بانکی موجب خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir