تمهیدات مدیریت شهری برای بازگشایی مدارس

تمهیدات مدیریت شهری برای بازگشایی مدارس
پلیس پیش بینی کرده همزمان با بازگشایی مدارس، ترافیک پایتخت تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
منبع خبر : iribnews.ir