سردرگمی مسافران پرواز نجف _ تهران شرکت کاسپین

سردرگمی مسافران پرواز نجف _ تهران شرکت کاسپین
ساعت پرواز نجف _ تهران هواپیمایی کاسپین بدون اطلاع قبلی تغییر کرده و این امر سبب سرگردانی مسافران در فرودگاه نجف شده است.
منبع خبر : yjc.news