خودباوری در تولید

خودباوری در تولید
تحریم ها در عین مشکل آفرینی در صنعت، فرصتی را برای خودکفایی رقم زد و با اعتماد به توان داخلی مسیر برای خودکفایی هموار و به تولیدکننده و تامین کننده قطعات حساس صنعتی تبدیل شدیم.
منبع خبر : iribnews.ir