نمايشگاه کتاب تهران پنجره اي براي ارتقاي بيشتر فرهنگ

نمايشگاه کتاب تهران پنجره اي براي ارتقاي بيشتر فرهنگ
نمایشگاه تهران معرف فرهنگ های متنوع و انتشار کتاب های علمی، فکری، فرهنگی و مذهبی است که بیانگر سیاست احترام متقابل و پذیرش نظر دیگران است.
منبع خبر : iribnews.ir