بیمارستان‌های دولتی با کمبود شدید ماما مواجه هستند

بیمارستان‌های دولتی با کمبود شدید ماما مواجه هستند
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: ماماییِ امروز، مانند گذشته فقط مسئول سلامت مادر و نوزاد نیست، بلکه مسئول سلامت و آینده جامعه و کشور است.
منبع خبر : yjc.news