وظیفه سازمان ملل متحد چیست؟

وظیفه سازمان ملل متحد چیست؟
منبع خبر : iribnews.ir