هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای برخی از مناطق کشور

هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای برخی از مناطق کشور
منبع خبر : iribnews.ir